Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Urząd Miejski w Krośniewicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Krośniewicach.

Data publikacji strony internetowej: 2019-04-24.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-04.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia: mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Arkadiusz Sochala, Otwiera program do wysyłania emailiadministrator@krosniewice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24 2523024 w 60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowejOtwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia: jedno wejście od strony parkingu służbowego, jedno wejście główne od ul. Poznańskiej.
 2. Do wejścia głównego prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
 3. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 5. W budynku nie ma windy.
 6. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
 7. W budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 8. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 10. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Aplikacje mobilne

Urząd nie udostępnia aplikacji mobilnych.

 


Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Wydruk zgodny ze wzorem

Wydruk w formie dostępnej

 


Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

 

Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach mogą skorzystać z usługi tłumacza języka migowego, zgłaszając taką chęć co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. 2017. 1824 z późń. zm.) usługa tłumacza migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021 poz. 573 z późń.zm.).

Aby skorzystać z pomocy tłumacza należy wcześniej zgłosić w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krośniewicach  zamiar skorzystania z tłumacza. Zgłoszenia należy dokonać co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie. Należy wskazać metodę komunikowania się (PJM, SJM lub SKOGN).

Zgłoszenia można dokonać:

 • telefonicznie – za pośrednictwem osoby trzeciej, pod nr telefonu: 24 252 30 24.
 • e-mailem - wypełniając formularz zgłoszeniowy i przesyłając go na adres:sekretariat@krosniewice.pl
 • listownie na adres: Urząd Miejski w Krośniewicach, ul. Poznańska 5 , 99-340 Krośniewice.

 

Formularz do kontaktu - wyznaczenie terminu wizyty w Urzędzie Miejskim w Krosniewicach, podczas której niezbędna będzie pomoc tłumacza języka migowego


PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2025

Wersja dostępna

Skan

 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData