Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Sekretarzem Gminy jest Renata Brygier

Sekretariat, p.12
Tel. +48 (24) 252-30-24 w.33
Faks: +48 (24) 254-77-82

Sekretarz, na podstawie upoważnienia Burmistrza do wykonywania w jego imieniu zadań, w szczególności:

1) wydaje w imieniu Burmistrza decyzje, postanowienia i zaświadczenia  w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

2) zapewnia właściwą organizację pracy Urzędu;

3) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Urzędzie, terminowością, właściwą organizacją pracy i tokiem wykonywanych zadań;

4) przedkłada Burmistrzowi propozycje dotyczące usprawnienia pracy Urzędu;

5) weryfikuje projekty uchwał kierowane przez komórki merytoryczne na sesje Rady oraz nadzoruje obsługę Rady, w tym terminowość udzielanych odpowiedzi na wnioski i interpelacje;

6) odpowiada za ogłaszanie aktów prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze  publicznym na terenie gminy;

7) koordynuje i nadzoruje sprawy z zakresu informatyzacji Urzędu i Gminy;

8) nadzoruje, a w zakresie swojego działania wdraża akty prawne wydane przez Burmistrza, w szczególności dotyczące organizacji Urzędu;

9) odpowiada za przegląd i analizę obowiązujących aktów prawa w zakresie organizacji Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych oraz przedstawia propozycje związane z ewentualną potrzebą ich aktualizacji;

10) bezpośrednio współdziała przy tworzeniu, opracowaniu i wdrażaniu odpowiednich regulacji wewnętrznych dotyczących strefy zarządzania Urzędem, w tym normujących porządek pracy w Urzędzie, współpracując w tym zakresie z Kierownikami/Samodzielnymi Stanowiskami;

11) wykonuje i nadzoruje zadania mu przypisane regulacjami wewnętrznymi;

12) sprawuje rolę koordynatora w sferze zadań wspólnych, nałożonych na komórki organizacyjne Urzędu przepisami prawa, wewnętrznymi regulacjami lub zleconymi do wykonania przez Burmistrza;

13) zarządza zasobami ludzkimi w zakresie powierzonym przez Burmistrza, mając na uwadze zapewnienie skuteczności i efektywności realizacji zadań przez komórki organizacyjne w aspekcie zachowania zasad etyki i pozytywnego wizerunku Urzędu;

14) prowadzi sprawy związane z doskonaleniem kadr, w tym nadzoruje inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych, w tym zatwierdzanie udziału w szkoleniach oraz współuczestniczy w opracowaniu i wdrażaniu systemu ocen i motywacji pracowników;

15) organizuje i nadzoruje w porozumieniu z Burmistrzem nabory na wolne urzędnicze stanowiska pracy oraz organizowanie i nadzorowanie przebiegu służby przygotowawczej;

16) sprawuje nadzór nad analizą danych zawartych w oświadczeniach majątkowych i informacjach złożonych na podstawie  ustawy o samorządzie gminnym;

17) odpowiada za terminowe rozpatrywanie skarg oraz wniosków o udzielenie informacji publicznej;

18) monitoruje i koordynuje system kontroli zarządczej;

19) koordynuje i odpowiada za organizację spraw związanych z przeprowadzaniem referendów oraz wyborami Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu, rad gmin, rad powiatów i sejmików województw;

20) koordynuje prace związane z uczestnictwem Gminy w związkach i porozumieniach międzygminnych oraz stowarzyszeniach;

21) koordynuje i sprawuje nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych oraz uczestniczy i odpowiada za realizację zgodnie z właściwymi przepisami  postępowań w sprawie udzielenia zamówień publicznych realizowanych w ramach  powierzonych zadań;

22) zapewnia właściwe warunki pracy pracownikom Urzędu, nadzoruje wyposażenie i zaopatrzenie materiałowe Urzędu oraz nadzoruje zaznajomienie pracowników z przepisami dotyczącymi bhp i ppoż. oraz przepisami o tajemnicy państwowej i służbowej i ich przestrzeganie;

23) sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem archiwum Urzędu;

24) pełni nadzór nad komórkami organizacyjnymi w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem;

25) nadzoruje zadania wykonywane przez podległe mu komórki organizacyjne wraz z przyporządkowanym mu w ramach nadzoru merytorycznego działaniem jednostek organizacyjnych;

26) wyznaczony przez Burmistrza uczestniczy w postępowaniach w sprawie udzielenia zamówień publicznych realizowanych przez nadzorowane komórki organizacyjne;

27) wykonuje inne zadania zlecone bądź powierzone przez Burmistrza.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 5560
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Nazwa dokumentu: Sekretarz Gminy
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Arkadiusz Sochala
Osoba, która udostępnia informację: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 08.03.2019
Data udostępnienia informacji: 08.03.2019 08:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 04.05.2021 15:18:39
Rejestr zmian