Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Gmina Krośniewice ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice, tel./24/2523024, fax. /24/2547782, adres strony internetowej zamawiającego: www.krosniewice.pl zaprasza do złożenia oferty na:

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zagospodarowanie terenów zielonych na osiedlu Błonie w Krośniewicach oraz w miejscowości Głogowa polegające na:

1. Osiedle Błonie w Krośniewicach - teren osiedlowego boiska sportowego:

1) Wyrównanie nawierzchni i dosiane trawy,
2) Malowanie istniejących bramek, założenie zakupionych siatek,
3) Zakup i montaż piłkochwytów 15 mb.

 

2. Osiedle Błonie w Krośniewicach - osiedlowy plac zabaw:

1) Wykonanie ogrodzenia z furtką 105 mb. Wysokość 1,2 m,
2) Wykonanie piaskownicy, napełnienie piaskiem,
3) Oczyszczenie istniejących elementów gumowych utwardzenia nawierzchni,
4) Zakup i montaż 2 ławek,
5) Uporządkowanie terenu.

 

3. Miejscowość Głogowa:

1) Zakup i montaż kostki brukowej na wskazanych przez inwestora terenach (chodniki, plac pod altanę, plac do gry w koszykówkę) 153 m2,
2) Zakup i montaż obrzeży chodnikowych 156 mb.,
3) Zakup i montaż tablicy do gry w koszykówkę.

 

4. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest:

1) Teren działki o numerze ewidencyjnym 711, położonej w Krośniewicach, 99-340 Krośniewice,
2) Teren działek o numerach ewidencyjnych 13/5 i 5/3, położonych w obrębie geodezyjnym PGR Głogowa, gmina Krośniewice.

 

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu  w terminie 30 października 2022 r. licząc od dnia podpisania umowy.

 

III. GWARANCJA

Okres gwarancji 36 miesięcy

 

IV. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej / elektronicznej, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją  „Zapytanie ofertowe na zagospodarowanie terenów zielonych na osiedlu Błonie w Krośniewicach oraz w miejscowości Głogowa.”

Oferta powinna być złożona w terminie do dnia do 19 września 2022 r. godz. 1300 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice, tel. /024/ 25 23 024  fax.  /024/ 254 77 82.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 września 2022 r. godz. 1330                        

Okres związania ofertą 30 dni od daty składania ofert.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Osoba do kontaktu w sprawach udzielenia informacji dotyczących zamówienia - Sławomir Lipski - tel.24 253 30 24.

 

V. KRYTERIUM OCENY OFERT

 Cena 100%

 

VI. WYMAGANIA

Składający ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia musi posiadać odpowiednie uprawnienia, a także zarejestrowaną działalność gospodarczą o profilu umożliwiającym wykonanie zamówienia, posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania przedmiotu zamówienia.

Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie oferty, w tym:

1. wykonanie wszystkich niezbędnych opracowań w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia,

2. uzyskanie dodatkowych uzgodnień w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

 

Do oferty należy dołączyć:

1. kopie uprawnień branżowych uprawniających do wykonania przedmiotu zamówienia (jeżeli dotyczy),

2. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymaganą wiedzę i uprawnienia w zakresie wykonywanych prac będących przedmiotem zamówienia (jeżeli dotyczy).

 

Oferta powinna zawierać:

1. Nazwa Wykonawcy
2. Adres Wykonawcy
3. NIP
4. REGON
5. Nr rachunku bankowego
6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
7. Cenę netto………………zł (słownie złotych….)
8. Podatek VAT ………….zł (słownie złotych….)
9. Cenę brutto…………….zł (słonie złotych……)
10. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
11. Termin realizacji zamówienia.
12. Okres gwarancji.
13. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia…
14. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym
15. Data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej/pieczątka Wykonawcy

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 562
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Nazwa: Zagospodarowanie terenów zielonych na osiedlu Błonie w Krośniewicach oraz w miejscowości Głogowa
Typ: Poniżej 130 000 PLN
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Urbański
Osoba, która udostępnia informację: Sławomir Lipski
Data wytworzenia informacji: 14.09.2022 16:24:16
Data udostępnienia informacji: 14.09.2022 16:52:01
Data ostatniej aktualizacji: 14.09.2022 16:47:16
Rejestr zmian