Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

INFORMACJA
dot. NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/2020 Starosty Kutnowskiego z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie zmiany sposobu udzielania porad prawnych  w ramach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w punktach prowadzonych przez Powiat Kutnowski, z późn. zm.,  z dniem 16 marca 2020 roku zawieszone zostały do odwołania bezpośrednie porady  w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kutnowskiego.

Nieopłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  do odwołania będą udzielane tylko za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail).

Osoba uprawniona, występuje z podpisanym wnioskiem o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, drogą elektroniczną na adresy e-mail wskazane do umawiania wizyt, tj.:

1) walczake@powiatkutno.eu – dotyczy punktów zlokalizowanych w mieście Kutno (informacje dodatkowe tel: 24 355-47-92)

2) organizacje@powiatkutno.eu – dotyczy punktów zlokalizowanych
w Krośniewicach  i w Żychlinie (informacje dodatkowe tel: 24 355-47-64)

Wzór wniosku dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kutnie w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna.

W wyjątkowej sytuacji  uzasadnionej brakiem dostępu do internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub  porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem ustnie przez telefon podając następujące dane: imię, nazwisko, adres, numer PESEL (w przypadku braku numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość) oraz datę złożenia oświadczenia. Jednocześnie należy wskazać przyczyny uzasadniające odstąpienie od pisemnej formy oświadczenia. Notatkę z rozmowy sporządza prawnik, do którego zostaje skierowana osoba.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA , NIEODPŁATNE PORADNICTWO
OBYWATELSKIE I NIEODPŁATNA MEDIACJA W POWIECIE KUTNOWSKIM
W 2020 ROKU

Urząd Miejski w Krośniewicach
(pok. 17 - I piętro)

ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice

Poniedziałek, wtorek, środa,czwartek, piątek 
w godz. 8:30 – 12:30


Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Kutnowski uruchomił następujące punkty świadczące przedmiotowe usługi:

- Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. Królowej Jadwigi 7, pokój nr 50, nr tel. (24) 357-41-75;

- Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Krzywoustego 11, pokój nr 1,(24) 352-04-15;

-Urząd Miejski w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, pokój nr 17

 

Art. 4. 1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

5) która nie ukończyła 26 lat, lub

6) która ukończyła 65 lat, lub

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

 

HARMONOGRAM na 2020 rok

Lp.Adres punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej
Dni i godziny, w których
udzielana jest
nieodpłatna pomoc prawna
i nieodpłatna mediacja
Informacje o podmiotach
udzielających nieodpłatnej
pomocy prawnej
i nieodpłatnej mediacji
Lokal dogodny dla osób na wózkach inwalidzkich
1.

Starostwo Powiatowe w Kutnie

ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno
pokój nr 50

zapisy: tel. /24/ 355-47-92

e-mail: walczake@powiatkutno.eu

 

poniedziałek, wtorek,
czwartek, piątek

w godz. 8:30 – 12:30

środa

w godz. 11:30-15:30

 

Radcy prawniTak
2.

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Kutnie

ul. Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno
pokój nr 5

zapisy: tel. /24/ 355-47-92

e-mail: walczake@powiatkutno.eu

poniedziałek, środa,
czwartek, piątek

w godz. 8:30 – 12:30

wtorek

w godz. 11:30 – 15:30

 

AdwokaciTak
3.

Urząd Miejski w Krośniewicach

ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice

tel. /24/ 355-47-64

e-mail: organizacje@powiatkutno.eu

poniedziałek, wtorek,
środa, czwartek, piątek

w godz. 8:30 – 12:30

Organizacja pozarządowa:

Fundacja Celeste z siedzibą
w Łodzi, Pl. Wolności 8 lok. 1U
KRS: 0000521067

Tak

4.

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15a, 99-320 Żychlin

tel. /24/ 355-47-64

poniedziałek, wtorek,
środa, czwartek, piątek
w godz. 9:00 – 13:00

Nieodpłatne poradnictwo
Obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja

Organizacja pozarządowa:

Fundacja Gołębie Serce
z siedzibą w Rzeszowie,

ul. Litewska 33B
KRS:0000549313

Tak

 

UWAGA!

Z dniem 02 stycznia 2020 r. nastąpiło przeniesienie siedziby punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, która dotychczas mieściła się przy ul. Krzywoustego 11 do siedziby PCPR w Kutnie, przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 13 pokój nr 5.

 

Osoby, które złożą pisemne oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Od 2020 roku oferta pomocy dla osób uprawnionych została poszerzona o nieodpłatną mediację.

W powiecie Kutnowskim funkcjonują cztery punkty świadczące przedmiotowe usługi:

 1. Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno, pokój nr 50,
 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 13,
  99-300 Kutno, pokój nr 5,

w powyższych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w tym nieodpłatnej mediacji udzielają:

 • adwokaci i mediator wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Płocku oraz
 • zradcowie prawni i mediator wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.
 1. Urząd Miejski w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice,
 2. Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15a, 99-320 Żychlin,

w powyższych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji udzielają adwokaci z organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze otwartych konkursów ofert:

 • Fundacja Celeste z siedzibą w Łodzi, Pl. Wolności 8 lok. 1U oraz
 • Fundacja Gołębie Serce z siedzibą w Rzeszowie, ul. Litewska 33B.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty, z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności obsługiwane są osoby zapisane telefonicznie.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Umówienie terminu wizyty może nastąpić drogą e-mail lub telefonicznie w dni robocze w godz. 7:30 – 15:30 w Starostwie Powiatowym w Kutnie pod numerami telefonów:

24 355 47 92 (mail: walczake@powiatkutno.eu) – dotyczy punktów zlokalizowanych w:

 • Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 13,
  99-300 Kutno

24 355 47 64 (mail: organizacje@powiatkutno.eu) – dotyczy punktów zlokalizowanych w:

 • Urząd Miejski w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice
 • Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15a, 99-320 Żychlin

Dla kogo przeznaczona nieodpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatnej poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatna mediacja przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Jakie czynności obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym
  lub sądowoadministracyjnym, lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 1. nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
 2. nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 3. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Na czym polega nieodpłatna mediacja?

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 12 ustawy w zależności od bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, zgłaszanego przez osoby uprawnione, organizuje się spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji, z tym, że czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru zaplanowanego na ten dzień.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowanie sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
  Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1978
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Nazwa dokumentu: Nieodpłatna pomoc prawna
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Arkadiusz Sochala
Osoba, która udostępnia informację: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 08.03.2019
Data udostępnienia informacji: 08.03.2019 08:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 08.06.2020 10:24:57
Rejestr zmian