logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
minus Stowarzyszenia i związki
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2009
      plus2010
      minus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      plus2018
      plus2019
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenia:
2011 > październik

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie 131/11 z dnia 2011-10-11
w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania "Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Poznańskiej w Krośniewicach"
» Zarządzenie 132/11 z dnia 2011-10-14
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
» Zarządzenie 133/11 z dnia 2011-10-14
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego
» Zarządzenie 134/11 z dnia 2011-10-18
w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie na 2011r
» Zarządzenie 135/11 z dnia 2011-10-25
w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
» Zarządzenie 136/11 z dnia 2011-10-25
w sprawie powołania komisji ds. przekazania mienia
» Zarządzenie 137/11 z dnia 2011-10-25
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Krośniewicach w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi na
» Zarządzenie 138/11 z dnia 2011-10-26
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2011r
» Zarządzenie 139/11 z dnia 2011-10-26
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
» Zarządzenie 140/11 z dnia 2011-10-28
w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządzczej w urzedzie Miejskim w Krośniewicach oraz jednostach organizacyjnych Gminy Krośniewice
» Zarządzenie 141/11 z dnia 2011-10-28
w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzedzie Miejskim w Krośniewicach
» Zarządzenie 142/11 z dnia 2011-10-28
w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etycznego Pracowników urzędu Miejskiego w Krośniewicach
» Zarządzenie 143/11 z dnia 2011-10-28
w sprawie określenia zasad prowadzenia kontroli w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Krośniewice
» Zarządzenie 144/11 z dnia 2011-10-28
w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej oraz przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Urzedzie Miejskim w Krośniewicach
» Zarządzenie 145/11 z dnia 2011-10-28
w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie na 2011 rok
» Zarządzenie 146/11 z dnia 2011-10-31
zmieniające Zarządzenie nr 131/2008 Burmistrza Krośniewic z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Krośniewice, których warto
» Zarządzenie 147/11 z dnia 2011-10-31
zmieniające Zarządzenie nr 167/2010 Burmistrza Krośniewic z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej oraz podziału zadań, kompetencji i uprawnień w związku z przy
corner   corner