logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
minus Stowarzyszenia i związki
minus Sołtysi i sołectwa
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      minus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      plus2018
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenia:
2009 > kwiecień

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie 20/09 z dnia 2009-04-01
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu zaległości za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki
» Zarządzenie 21/09 z dnia 2009-04-01
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu zaległości za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki
» Zarządzenie 24/09 z dnia 2009-04-07
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu zaległości czynszowych
» Zarządzenie 25/09 z dnia 2009-04-07
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu zaległości czynszowych
» Zarządzenie 26/09 z dnia 2009-04-07
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu zaległości czynszowych i odsetek za zwłokę
» Zarządzenie 27/09 z dnia 2009-04-20
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste
» Zarządzenie 28/09 z dnia 2009-04-20
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste
» Zarządzenie 29/09 z dnia 2009-04-20
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste
» Zarządzenie 30/09 z dnia 2009-04-20
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste
» Zarządzenie 31/09 z dnia 2009-04-20
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2009r
» Zarządzenie 32/09 z dnia 2009-04-20
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania "Przebudowa i remon
» Zarządzenie 33/09 z dnia 2009-04-20
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
» Zarządzenie 34/09 z dnia 2009-04-20
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
» Zarządzenie 35/09 z dnia 2009-04-20
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 50/2008 Burmistrza Krośniewic z dnia 12 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Krośnie
» Zarządzenie 36/09 z dnia 2009-04-23
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
» Zarządzenie 37/09 z dnia 2009-04-24
w sprawie zaopiniowania projektu zmian Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach
» Zarządzenie 38/09 z dnia 2009-04-28
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Krośniewice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Parl
» Zarządzenie 39/09 z dnia 2009-04-29
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2009r.
corner   corner