logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
minus Stowarzyszenia i związki
minus Sołtysi i sołectwa
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Podstawowa kwota dotacji
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory samorządowe 2014
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
 Informacje
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      minus2015
      plus2016
      plus2017
      plus2018
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenia:
2015 > grudzień

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie 137/15 z dnia 2015-12-31
w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice na lata 2014-2022
» Zarządzenie 121/15 z dnia 2015-12-01
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na rok 2015
» Zarządzenie 122/15 z dnia 2015-12-01
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
» Zarządzenie 123/15 z dnia 2015-12-02
w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie na 2015 rok
» Zarządzenie 124/15 z dnia 2015-12-14
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na rok 2015
» Zarządzenie 125/15 z dnia 2015-12-15
w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach na 2015 rok (...)
» Zarządzenie 126/15 z dnia 2015-12-15
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
» Zarządzenie 127/15 z dnia 2015-12-16
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na rok 2015
» Zarządzenie 128/15 z dnia 2015-12-16
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie Urzędu Miejskiego w Krośniewicach w drodze spisu z natury
» Zarządzenie 129/15 z dnia 2015-12-17
zmieniajace zarządzenia w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Krośniewicach
» Zarządzenie 130/15 z dnia 2015-12-17
w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie na 2015 rok
» Zarządzenie 131/15 z dnia 2015-12-18
w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania:budowa sieci wodociągowej we ws Wola Nowska gm. Krośniewice
» Zarządzenie 132/15 z dnia 2015-12-28
w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie na 2015 rok
» Zarządzenie 133/15 z dnia 2015-12-29
w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie na 2015 rok
» Zarządzenie 136/15 z dnia 2015-12-31
w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Strategię Rozwoju Gminy Krośniewice na lata 2014-2022
» Zarządzenie 134/15 z dnia 2015-12-29
w sprawie zmiany do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
» Zarządzenie 135/15 z dnia 2015-12-31
w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach
corner   corner