logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
minus Stowarzyszenia i związki
minus Sołtysi i sołectwa
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      minus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      plus2018
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenia:
2013 > listopad

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie 123/13 z dnia 2013-11-08
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gmi
» Zarządzenie 124/13 z dnia 2013-11-12
w sprawie: zmiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach z dnia 02.04.2012r.
» Zarządzenie 125/13 z dnia 2013-11-13
w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla zadania pn.:,,Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Głogowa , gm. Krośniewice"
» Zarządzenie 126/13 z dnia 2013-11-14
w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie na 2013 rok
» Zarządzenie 127/13 z dnia 2013-11-18
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Krośniewice na 2013 rok
» Zarządzenie 128/13 z dnia 2013-11-20
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju napędowego poprzez sukcesywne zaopatrywanie pojazdów
» Zarządzenie 129/13 z dnia 2013-11-21
w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie na 2013 rok
» Zarządzenie 130/13 z dnia 2013-11-22
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Krośniewice na 2013 rok
» Zarządzenie 131/13 z dnia 2013-11-22
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Krośniewice na 2013 rok
» Zarządzenie 132/13 z dnia 2013-11-22
w sprawie przeglądu dokumentów zawierających informacje niejawne w zakresie zmiany lub zniesienia klauzuli tajności ,,poufne" i ,,zastrzeżone"oraz zmiany okresu ochrony
» Zarządzenie 133/13 z dnia 2013-11-26
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Krośniewice na 2013 rok
» Zarządzenie 134/13 z dnia 2013-11-29
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Krośniewice na 2013 rok
corner   corner