logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
minus Stowarzyszenia i związki
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2009
      plus2010
      plus2011
      minus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      plus2018
      plus2019
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenia:
2012 > styczeń

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie 1/12 z dnia 2012-01-02
w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decy
» Zarządzenie 2/12 z dnia 2012-01-02
w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach do ustanawiania rodziny wspierajacej oraz zawierania i rozwiązywania umów w tym zakresie
» Zarządzenie 3/12 z dnia 2012-01-02
w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju napędowego poprzez sukcesywne zaopatrywanie p
» Zarządzenie 4/12 z dnia 2012-01-03
w sprawie ustalania wysokości czynszu za najem lokali na czas nieoznaczony i lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
» Zarządzenie 5/12 z dnia 2012-01-04
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
» Zarządzenie 6/12 z dnia 2012-01-04
w sprawie określenia przedsięwzięć sportowych, na które przewiduje się dotacje celowe z budżetu Gminy Krośniewice.
» Zarządzenie 7/12 z dnia 2012-01-05
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
» Zarządzenie 8/12 z dnia 2012-01-05
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
» Zarządzenie 9/12 z dnia 2012-01-09
w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego po zmianach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach na 2012 r. § 2 ust.3 Regulaminu Zakładowego Funduszu
» Zarządzenie 10/12 z dnia 2012-01-16
w sprawie przyjęcia planu finansowego do uchwały nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchawlenia budżetu Gminy Krośniewice na 2012r.
» Zarządzenie 11/12 z dnia 2012-01-20
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy wraz z oddaniem ułamkowej cześci gruntu w użytkowanie wieczyste
» Zarządzenie 13/12 z dnia 2012-01-24
w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie na 2012 rok
» Zarządzenie 14/12 z dnia 2012-01-25
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu zaległości za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki
» Zarządzenie 15/12 z dnia 2012-01-25
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu zaległości za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki
» Zarządzenie 16/12 z dnia 2012-01-25
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu zaległości czynszowych
» Zarządzenie 17/12 z dnia 2012-01-25
w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski na wsparice realizacji przedsięwzięć z zakresu sportu.
» Zarządzenie 18/12 z dnia 2012-01-25
w sprawie zmiany zarządzenia nr 184/2010 Burmistrza Krośniewic z 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Krośniew
» Zarządzenie 19/12 z dnia 2012-01-25
w sprawie zmiany do Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
corner   corner