logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
minus Stowarzyszenia i związki
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2009
      plus2010
      minus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      plus2018
      plus2019
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenia:
2011 > grudzień

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie 164/11 z dnia 2011-12-01
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2011 rok
» Zarządzenie 165/11 z dnia 2011-12-01
zmieniające zarządzenie Nr 83/09 Burmistrza Krośniewic w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej.
» Zarządzenie 166/11 z dnia 2011-12-01
w sprawie skladania wniosków przez nauczycieli emerytów (rencistów) zlikwidowanych szkół o przyznanie zasiłku pieniężnego.
» Zarządzenie 167/11 z dnia 2011-12-02
w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania "Wymiana sieci wodociągowej w ulicy Toruńskiej w Krośniewicach"
» Zarządzenie 168/11 z dnia 2011-12-12
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 166/2010 Burmistrza Krośniewic z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej oraz podziału zadań, kompetencji i uprawnień w zwią
» Zarządzenie 169/11 z dnia 2011-12-12
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu zległości czynszowych
» Zarządzenie 170/11 z dnia 2011-12-12
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2011 rok
» Zarządzenie 171/11 z dnia 2011-12-14
w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie na 2011 rok
» Zarządzenie 172/11 z dnia 2011-12-14
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2011 rok
» Zarządzenie 173/11 z dnia 2011-12-14
w sprawie ewidencji i sporządzania sprawodzań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miejski w Krośniewicach oraz jednostki organizacyjne Gminy Krośniewic
» Zarządzenie 174/11 z dnia 2011-12-22
w sprawie okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach z monitorami ekranowymi
» Zarządzenie 175/11 z dnia 2011-12-22
w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie na 2011 rok
» Zarządzenie 176/11 z dnia 2011-12-22
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2011 rok
» Zarządzenie 177/11 z dnia 2011-12-27
w sprawie umożenia zaległości z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu
» Zarządzenie 178/11 z dnia 2011-12-27
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2011 rok
» Zarządzenie 179/11 z dnia 2011-12-28
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2011 rok
» Zarządzenie 180/11 z dnia 2011-12-28
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie Urzędu Miejskiego w Krośniewiach w drodze spisu z natury
» Zarządzenie 181/11 z dnia 2011-12-28
w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego po zmianach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach na 2011 r. i § 2 ust.3 Regulaminu Zakładowego Fundus
» Zarządzenie 182/11 z dnia 2011-12-28
w sprawie: reorganizacji struktur organizacyjnych formacji obrony cywilnej na terenie miasta i gminy Krośniewice
» Zarządzenie 183/11 z dnia 2011-12-29
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2011 rok
» Zarządzenie 184/11 z dnia 2011-12-30
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu zaległości za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki
» Zarządzenie 185/11 z dnia 2011-12-30
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu zaległości za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki
» Zarządzenie 186/11 z dnia 2011-12-30
w sprawie ochrony danych osobowych w systemach informatycznych i tradycyjnych w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach
corner   corner