logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
minus Stowarzyszenia i związki
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
minusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2009 > czerwiec > 2009-06-10

 

RRiRG.ZP.341-5/09
 
 
 
O G Ł O S Z E N I E   O   Z A M Ó W I E N I U
 
 
 
 1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Krośniewice
ul. Poznańska 5
99-340 Krośniewice
tel. /024/ 25 23 024, fax: /024/ 254 77 82
godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:30 – 15:30; środa 9:00 – 17:00
 
 1. Określenie trybu zamówienia:
Tryb udzielenia zamówienia – niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn.zm.).
Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
 1. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.krosniewice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia Zamawiający przekaże w terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku o jej przekazanie. SIWZ można nabyć w siedzibie Zamawiającego – w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, w pokoju nr 16. Opłata za SIWZ wynosi 30,00 zł. Płatne gotówką w kasie Urzędu lub przelewem na konto: BS Krośniewice Nr 25 9023 0006 0000 0345 2000 0010.
 
 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: budowa boiska wielofunkcyjnego
  w ramach zadania „Przebudowa i remont Stadionu Miejskiego w Krośniewicach, przy
  ul. Kolejowej 21” – etap II.
 2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 3. Miejsce wykonania: Krośniewice, ul. Kolejowa 21, 99-340 Krośniewice.
 4. Opis:
Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania „Przebudowa i remont Stadionu Miejskiego w Krośniewicach, przy ul. Kolejowej 21” – etap II.
Zakres robót przewidzianych dla wykonania przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:
budowę boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych, na terenie Stadionu Miejskiego
w Krośniewicach, o wymiarach: 25,0 x 44,0 m. Przewiduje się wykonanie następujących boisk: boisko do piłki ręcznej, boisko do siatkówki, boisko do tenisa ziemnego, dwa boiska do koszykówki. Zakres prac obejmuje m.in.:
 1. wykonanie nawierzchni boiska z uniwersalnej trawy syntetycznej na podbudowie przepuszczalnej,
 2. wyposażenie boiska w sprzęt sportowy: dwie bramki stalowe do piłki ręcznej, dwa słupki stalowe uniwersalne do siatkówki i tenisa, cztery kosze do koszykówki,
 3. ogrodzenie boiska siatką stalową na wysokość 4,0 m z furtką.
Teren, na którym przewiduje się budowę boiska został zmeliorowany a drzewa usunięte.
Szczegółowy zakres robót określa: kosztorys nakładczy (załącznik nr 6 do SIWZ), projekt budowlany w części dotyczącej boiska wielofunkcyjnego (załącznik nr 7a-f do SIWZ)
i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - w części dotyczącej boiska wielofunkcyjnego (załącznik nr 8 do SIWZ).
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45.21.22.00-8
Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych
45.21.22.20-4
Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
 
 1. Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zmawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zmawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
 
    1. Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od daty podpisania umowy.
 
 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; tj. prowadzą działalność w zakresie budowy boisk sportowych;
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
  i osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów
  do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj.:
 1. wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat (termin należy liczyć od dnia wszczęcia postępowania) minimum jedno zadanie odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. zadanie w zakresie budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej;
 2. dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. dysponują kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, który jest wpisany na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia tj.:
 1. posiadają środki finansowe lub posiadają potwierdzoną przez Bank zdolność kredytową
  na kwotę nie niższą niż 300.000,- PLN;
 2. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.Zamawiający wymaga złożenia wraz z polisą oświadczenia w którym wykonawca zobowiąże się, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, do podniesienia wartości ubezpieczenia OC do kwoty, za jaką oferuje wykonanie zamówienia. Wywiązanie się z tego zobowiązania będzie stanowiło warunek zawarcia umowy z wykonawcą robót;
 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).
 
Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. V SIWZ stosując formułę „spełnia – nie spełnia”.
 
 1. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
 1. oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełni warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy – załącznik nr 2 do SIWZ;
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż
  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo spełniające wymogi określone w art. 23 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych – tj. ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu
i podpisania umowy;
 1. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
  że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 2. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie,
  że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
  do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – załącznik nr 3 do SIWZ;
 4. dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia tj.: kserokopie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w wymaganej specjalności, kserokopie aktualnych zaświadczeń członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów;
 5. wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem danych zleceniodawcy, wartości oraz daty i miejsca wykonania robót, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - wg załącznika nr 4 do SIWZ;
 6. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie niższą niż 300 000 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 7. polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;
 8. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 9. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – wymóg ten nie dotyczy Wykonawców nie będących podmiotem zbiorowym
  w rozumieniu ustawy z dnia 28.10.2002 r (Dz. U. Nr 197 poz. 1661 z późn. zm.).
 
 1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wy­stępujących wspólnie w/w dokumenty składa każdy Wykonawca, przy czym warunek opisany w pkt. IV ppkt. 3) i 4) – musi spełnić każdy Wykonawca, pozostałe warunki wskazane w pkt. IV – mogą być spełnione łącznie.
 
 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) pkt. V ppkt.1 lit. b), c), d), k) SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo,
  że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) pkt. V ppkt. 1 lit. j) SIWZ – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą,
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
 1. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w w/w pkt. 1) i 2) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
 
 1. Informacja na temat wadium:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
 
 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Lp.
Opis kryteriów oceny
Znaczenie
1
Cena
100 %
Suma
100 %
 
 1. Miejsce i termin składania ofert:
 1. Termin składania ofert: 06.07.2009 r., godzina 12:00 (czasu warszawskiego).
 2. Miejsce: Gmina Krośniewice, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice – sekretariat (pokój
  nr 12) Urzędu Miejskiego w Krośniewicach.
 3. Otwarcie ofert: dnia 06.07.2009 r., godz. 12:15 (czasu warszawskiego).
 
 1. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 
 1. Informacje na temat umowy ramowej:
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
 
 1. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
 
 1. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:
Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
 1. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
 1. Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej:
NieZamawiający przewiduje, iż przedmiot zamówienia będzie korzystał z dofinansowania Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 1. Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 187240-2009 w dniu 10.06.2009 r.
 
Krośniewice, dnia 10.06.2009 r.
Burmistrz
/-/ Julianna Barbara Herman
 

Nazwa dokumentu: RRiRG.ZP.341-5/09
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Osoba, która wytworzyła informację: Julianna Barbara Herman
Osoba, która odpowiada za treść: Julianna Barbara Herman
Osoba, która wprowadzała dane: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 2009-06-10 16:18:16
Data udostępnienia informacji: 2009-06-10 16:18:16
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-10 16:25:16

Wersja do wydruku...

corner   corner