logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
minus Stowarzyszenia i związki
minus Sołtysi i sołectwa
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
minus Urząd Miejski w Krośniewicach
   minus 1/05
   plus 1/06
   plus 1/07
   plus 2/07
   plus 3/07
   minus 4/07
      minus Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
      minus Informacja o wynikach naboru
   plus 1/08
   plus 2/08
   plus 3/08
   plus 4/08
   plus 5/08
   plus 1/09
   plus 2/09
   minus 1/2016
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Nabór pracowników > Urząd Miejski w Krośniewicach > 4/07

Spis dokumentów:
1. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
2. Informacja o wynikach naboru

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/07
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
(www.bip.krosniewice.pl) w dniu 14.11.2007 r.
 
            Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.):
 
Burmistrz Krośniewic
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice

inspektora bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych (1/2 etatu)
 
I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
- utrzymywanie stałej sprawności sprzętu informatycznego oraz sieci komputerowej,
- ochrona danych osobowych,
- nadzorowanie i zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych,
- administrowanie systemami informatycznymi,
- obsługa techniczna strony internetowej Gminy i BIP-u,
- opracowywanie i aktualizowanie procedur, instrukcji, zarządzeń wewnętrznych,
 związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym.
 
II. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:
a)      niezbędne:
1.      obywatelstwo polskie,
2.      wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne: elektronika, telekomunikacja, informatyka w zarządzaniu,
3.      niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
4.      korzystanie z pełni praw publicznych,
5.      nieposzlakowana opinia,
6.      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
7.   posiada min. 6-miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku informatyka
w jednostkach samorządu terytorialnego.
b)      dodatkowe:
 1. doświadczenie w kierowaniu wdrożeniami informatycznymi lub doświadczenie
  w pracach wdrożeniowych systemów informatycznych z minimalną ilością
  30 stanowisk,
 2. znajomość zagadnień administracyjnych systemu operacyjnego MS Windows Serwer 2003 ze szczególnym uwzględnieniem Active Direktory,
 3. znajomość systemów baz danych MSSQL Server i Firebird,
 4. umiejętność konfigurowania firewalla ISA 2004,
5.znajomość zagadnień sieci komputerowych i zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego,  ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień przesyłania danych 
i do dostępu do nich,
 1. znajomość zagadnień z zakresu tworzenia stron internetowych - w stopniu zawansowanym,
 2. umiejętność korzystania z przepisów prawa w zakresie wykonywanych obowiązków,
 3. znajomość zagadnień związanych z administracją siecią lokalna,
 4. umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i komunikatywność,
10. znajomość zagadnień związanych z wdrażaniem i nadzorowaniem polityki bezpieczeństwa w jednostkach samorządu terytorialnego.
III. Oczekujemy na Państwa pisemne zgłoszenia zawierające:
1.      List motywacyjny,
2.      Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
3.      Kopie świadectw pracy,
4.      Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
5.      Referencje z dotychczasowych miejsc pracy,
6.      Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
7.      Oświadczenie kandydata o tym, ze nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,

8. Kwestionariusz osobowy. 

 
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem
„Nabór na stanowisko urzędnicze” można składać w terminie do dnia 28.11.2007 r.
do godz. 1700
-         osobiście w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach, na I piętrze, pokój nr 15,
u zastępcy kierownika Referatu Administracyjno-Organizacyjnego,
-         lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Krośniewicach, Poznańska 5,
99-340 Krośniewice.
 
Uwaga:
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Krośniewicach (www.bip.krosniewice.pl) oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach.
 
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (024) 25-23-024, wew. 42.

Załączniki do pobrania: 2007-11-14 00:00:00 - Kwestionariusz osobowy (61.94 kB)

Ilość odwiedzin: 3369
Nazwa dokumentu: 4/07
Skrócony opis: inspektor bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych (1/2 etatu)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Osoba, która wytworzyła informację: Mariola Pawlak
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Pawlak
Osoba, która wprowadzała dane: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 2007-11-14 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 2007-11-14 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-09 11:45:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner